Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti          Salón excellence,s.r.o.
Ulica a číslo                   Železná 4/A
Mesto a PSČ                  Bratislava 821 04               
Štát                              Slovensko
IČO:                             46 267 743 
DIČ:                             2023360306

Zodpovedná osoba a kontakt

Barbara Kukanová, tel.č.: 0911 334 083 ; 0901 733 353

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Salón excellence, s.r.o – nail-shop.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových          e-mailov z internetového obchodu firmy Salón excellence,s.r.o.- nail-shop.sk .

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@nail-shop.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná,po objednávateľovi sa bude požadovať náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať po dohode.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované: 1.trieda : do 2 kg - 3,90 €.  2.trieda : do 2 kg - 3,30 €. Balík nad 2 kg do 5 kg - 5,00 €.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 5 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.

9) Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje používateľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje

registrácia, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej požívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných

strán. Na spracúvanie osobných údajov používateľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s

ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas používateľa ako dotknutej osoby.

9.2 Návštevník a používateľ majú právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v

informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania

operácií,

(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť

získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

(e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k

porušeniu zákona,

(h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času

jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa

ako dotknutej osoby.

10

9.3 Návštevník a používateľ, na základe písomnej žiadosti, majú právo u spoločnosti namietať

voči:

(a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú

spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

(b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely

priameho marketingu v poštovom styku, alebo

(c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely

priameho marketingu.

9.4 Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré používateľ zadá do

svojho používateľského konta za účelom poskytovania služby používateľovi v zmysle týchto

všeobecných obchodných podmienok. Používateľ berie tiež na vedomie, že spoločnosť môže

poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov. Používateľ má tiež právo

informovať sa u spoločnosti, ktorým sprostredkovateľom boli jeho údaje poskytnuté.

9.5 Spoločnosť v prípade, ak spracúva osobné údaje pri poskytovaní služby pre návštevníka

a/alebo používateľa, koná tak najmä v postavení sprostredkovateľa v zmysle zákona

o ochrane osobných údajov. Návštevník a/alebo používateľ sú pri využívaní služby primárne

a najmä v postavení prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

9.6 Spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania služby pre používateľa

v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Predmetom spracovania osobných

údajov sú najmä osobné údaje klientov používateľov, ktoré poskytuje používateľ spoločnosti

za účelom využívania služby spoločnosti tzn. služby správy administratívno-ekonomickej

agendy podnikateľských subjektov (týmito môže byť meno a priezvisko, adresa a iné

v rozsahu, v akom ich používateľ poskytne spoločnosti). Osobné údaje, ktoré spracúva

spoločnosť pre používateľa nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými

údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach

alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

9.7 Spoločnosť zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré používateľ

zadá do používateľského konta. V prípade, ak spoločnosť poverí ďalšie osoby spracovaním

osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania služby v zmysle týchto všeobecných

obchodných podmienok. Tieto osoby budú zároveň povinné rovnako dodržiavať mlčanlivosť

ako spoločnosť vo vzťahu k údajom resp. osobným údajom, ktoré používateľ spoločnosti

poskytol. Tieto osoby sú povinné riadiť sa pri vykonávaní svojej činnosti okrem iného aj týmito

všeobecnými obchodnými podmienkami.

9.8 Spoločnosť za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijala so

zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah,

kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a

závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na

zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. Používateľ má právo informovať sa

u spoločnosti o prijatých bezpečnostných a technických opatreniach podľa tohto bodu

všeobecných obchodných podmienok.

11

9.9 Spoločnosť po zohľadnení povahy a rozsahu spracúvania osobných údajov pre konkrétneho

používateľa môže poskytnúť súčinnosť používateľovi vhodnými technickými a organizačnými

opatreniami pri plnení povinností prevádzkovateľa voči dotknutým osobám. Takouto

súčinnosťou môže byť najmä poskytnutie služby zákazníckeho servisu. Obdobne poskytne

spoločnosť súčinnosť používateľovi ohľadom použitých bezpečnostných a technických

opatreniach, ktorými spoločnosť zaisťuje bezpečnosť spracúvania údajov resp. osobných

údajov. Spoločnosť tiež poskytne používateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia

povinností a poskytne súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu v rámci auditu ochrany osobných

údajov a kontroly zo strany používateľa alebo audítora povereného používateľom.

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – Železná 4/A, 821 04 Bratislava. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a predpokladanom termíne doručenia.

 

12) Ukončenie právneho vzťahu

12.1 Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.
12.2 Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto
všeobecných obchodných podmienok.
12.3 Po skončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom, teda po doručení objednaného tovaru je spoločnosť
povinná nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.

 

13) Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a
účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš nail-shop.sk

Obchodné podmienky sú platné od 24.05.2018 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.